Privacyverklaring en disclaimer

Contact

Privacy verklaring en disclaimer

Contact

Privacyverklaring en disclaimer

De Doula’s respecteren de privacy van jou als websitebezoeker, klant dan wel dienstverlener en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

De Doula’s dragen er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@dedoulas.nl

Samenwerking

De Doula’s is een samenwerkingsverband tussen Mamasupport en Mamaharten. Bij een aanvraag tot dienstverlening komt deze binnen bij De Doula’s. Aan de hand van de vraag c.q. opdracht zal deze worden opgepakt door een van de doula’s. Door deze samenwerking is het ook mogelijk volledige beschikbaarheid te kunnen bieden tijdens diensten. Bij onverwachte verhindering is er vervanging mogelijk indien jij dit als klant wenst. Eventuele facturering zal afhankelijk van de vraag c.q. opdracht aan jou door Mamasupport dan wel Mamaharten worden verzonden. 

Dit betekent dat zowel Mamasupport als ook Mamaharten over de hieronder beschreven persoonsgegevens beschikt.

Verwerking van persoonsgegevens

Website, contactformulier, e-mail, nieuwsbrief en social media
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Op onze website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt gevraagd naar naam, emailadres, telefoonnummer, woonplaats en uitgerekende datum. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen en is gebaseerd op jouw toestemming.

Op onze website is het ook mogelijk om je op te geven voor een nieuwsbrief. Wij vragen hiervoor enkel je naam en emailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om  een nieuwsbrief toe te sturen. Door het invullen van deze gegevens geef jij hiervoor toestemming. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons per email verstrekt (Hierbij kun je denken aan naam, telefoonnummer en emailadres of andere persoonsgegevens die je aan ons toestuurt). Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op Facebook. Jouw facebookprofiel is voor ons zichtbaar indien je aan ons een bericht toezendt.

Dienstverlening

Wanneer jij je aanmeldt voor onze dienstverlening vragen wij je om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen jou om voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres, beroep en geboortedatum. Ook kan het zijn dat je aan ons actief andere persoonsgegevens verstrekt.

In sommige gevallen vragen wij ook bijzondere dan wel gevoelige persoonsgegevens, namelijk gegevens over gezondheid of seksueel leven. Denk hierbij aan algemene gegevens omtrent de bevalling, het verloop van de zwangerschap, medicijngebruik en jouw gezondheid. Ook kunnen we vragen stellen over jouw gezinssituatie. 

Wij vragen jou ook om naam en telefoonnummer van jouw partner om contact met jou partner op te kunnen nemen als dat nodig is.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een juiste manier uitvoering te geven aan de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt, contact op te nemen een bezoek te brengen en eventuele klachten op te lossen. 

Indien er een kindje wordt geboren wordt er gevraagd naar de voornaam, het geslacht, geboortedatum en zal een korte samenvatting van de geboorte worden gevraagd. Ook deze gegevens worden gevraagd om op een juiste manier uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt en eventueel voor statistische doeleinden te gebruiken, zie bewaren van persoonsgegevens.

Indien je klant van ons bent kan het zijn dat je een nieuwsbrief zult ontvangen met informatie, zonder dat jij je hiervoor expliciet hebt opgegeven. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Na afloop van onze dienstverlening zenden wij jou per email en eventueel op verzoek per post een factuur toe. Door een betaling aan de Doula’s te doen verstrek je als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Dienstverleners

De Doula’s hebben ook contact met dienstverleners. Zij hebben van deze dienstverleners de bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverleners verstrekt zij aan de Doula’s een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer en tenaamstelling, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

– om met je in contact te kunnen treden;

– het beantwoorden van vragen;

– het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met klanten;

– het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met dienstverleners;

– om een ieder zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;

– het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;

– het afhandelen van betalingen en versturen van facturen;

– het versturen van nieuwsbrieven;

– het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van de Doula’s.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover    daarvoor expliciet toestemming is verleend. 

Je dient er bewust van te zijn dat de Doula’s zonder contactgegevens bijvoorbeeld niet met jou in contact kunnen treden of een bezoek kunnen brengen. Tevens kan de Doula’s zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de situaties, zoals hierboven beschreven, geen goede uitvoering geven aan de betreffende afspraken die met elkaar zijn gemaakt. 

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Doula’s en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan zijn de Doula’s hieraan gehouden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dedoulas.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens. (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). Ook kun je via de volgende link contact opnemen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Delen van persoonsgegevens

De Doula’s verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hierbij moet je denken aan de hostingspartij voor onze website, websitebeheer, onze accountant en het boekhoudprogramma waarmee wij werken. De Doula’s zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken en blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bewaren persoonsgegevens

De Doula’s bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail of het contactformulier dan zal, indien je geen klant of dienstverlener bij ons bent of wordt, deze e-mail worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zullen jouw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Je zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. 

De Doula’s zijn vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van de Doula’s zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Hierbij kun je ook denken aan naam, adres, postcode en plaats. 

Hieronder vallen ook onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails. 

De naam van het geboren kindje, geboortedatum en gegevens m.b.t. gezondheid of seksueel leven worden verwijderd na het laatste (postpartum) bezoek dat een van de Doula’s brengt als geboortedoula of als postnatale doula. Ook telefoonnummer en emailadres worden op dit moment verwijderd. Het staat jou als klant altijd vrij om toestemming te verlenen deze gegevens in het systeem te bewaren. 

Geslacht, geboortedatum en samenvatting van de geboorte kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden. De gegevens zullen worden geanonimiseerd.

Als het gaat om potentiële klanten dan zullen naam, adresgegevens en emailadres binnen een jaar worden verwijderd, tenzij zij toestemming verleend om in het systeem te worden opgenomen. Offertes die niet geaccordeerd zijn zullen maximaal een jaar worden bewaard. 

Als het gaat om potentiële dienstverleners, zullen bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.dedoulas.nl en e-mailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaarden de Doula’s geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

De Doula’s zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. De Doula’s zijn niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Sessiecookies

Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.dedoulas.nl.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest. 

Google Analytics

De Doula’s maken gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van de Doula’s verzameld. 

Analytische Cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

De Doula’s hebben het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een verwerkersovereenkomst tussen de Doula’s en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

De Doula’s geven je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Social media cookies van derden

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je bijvoorbeeld een pagina van onze website deelt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Wijziging

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2019.

 

Contactgegevens

De Doula’s 

Hoogstedelaan 79

6812 DM Arnhem

info@dedoulas.nl

0626376271